Program

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla izvaja javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja, pridobljeno spričevalo je javno veljavno. Pouk poteka v prostorih minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju popoldan, praviloma dvakrat tedensko (instrumenti in petje) ter enkrat tedensko pouk nauka o glasbi.

Mogoč je tudi vpis učencev v višje razrede, če imajo za to ustrezna spričevala.

Svoje delo in pridobljeno znanje večkrat na leto predstavljamo na nastopih v refektoriju minoritskega samostana, učenci redno nastopajo na prireditvah v mestu in okolici, ob koncu leta pa se dokažejo na izpitnem nastopu.

INSTRUMENTI:

Vpis na vse instrumente in petje je možen po uspešno opravljenem preizkusu glasbene nadarjenosti.

DRUGI PREDMETI:

  • predšolska glasbena vzgoja (5 – letni otroci) – Otroci v glasbenem vrtcu skozi igro spoznavajo osnove glasbene govorice, razvijajo svoje muzikalne, ritmične in motorične sposobnosti, spoznavajo literaturo, instrumente, “uporabnost” glasbe ter  razvijajo odnos do umetnosti. Sprejemni preizkus se ne opravlja.
  • glasbena pripravnica (6 – letni otroci) – Podobno kot pri glasbenem vrtcu otroci razvijajo in spoznavajo svoje glasbene sposobnosti, pobliže spoznavajo instrumente, spoznavajo notni zapis ter se intenzivno pripravljajo na pouk instrumentov. Ob polletju začnejo tudi z igranjem kljunaste flavte. Sprejemni preizkus se ne opravlja, prav tako pogoj za vpis ni predhodno obiskovanje glasbenega vrtca.Učenci lahko šolanje nadaljujejo v glasbeni pripravnici II, kjer se še bolj intenzivno pripravljajo na pouk instrumentov (poudarek je na pouku kljunaste flavte).
  • baletna pripravnica – otroci odkrivajo in razvijajo svojo plesno nadarjenost. Program traja 3 leta, sprejemni preizkus se ne opravlja.
  • nauk o glasbi (obvezen za vse pevce in instrumentaliste)
  • komorna glasba
  • orkestri (pihalni, godalni, simfonični)
  • zbor