Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši poteka na nastopih, na individualnih urah instrumenta, na skupnem roditeljskem sestanku ter na govorilnih urah. Vsak učitelj individualnega pouka ima najmanj dva pogovora letno s starši vsakega od svojih učencev. V ta namen ne izrablja časa, ki je namenjen pouku, ampak se s starši osebno ali po elektronski pošti dogovori za srečanje. Datumi pogovorov se označijo v katalog. Ko gre za kočljive pogovore (premalo domačega dela, neprimerno vedenje…), je treba v katalog označiti tudi njihovo vsebino.
Prvi pogovori morajo biti obvezno izvedeni v septembru ali začetku oktobra – starše se seznani s celoletnim učnim načrtom za njihovega otroka (pisno v beležki!), načinom ocenjevanja (kaj se ocenjuje in kako!), seznamom literature, ki jo morajo nabaviti, s časom, ki naj ga otrok v tekočem letu nameni vadenju inštrumenta itd. Učitelj naj se seznani s številom obšolskih dejavnosti, ki jih ima otrok, ter kako doma poteka vadenje (ali učenec vadi sam, ali potrebuje pomoč, koliko časa nameni vadenju, kako poteka vadenje med vikendi…). Treba si je pridobiti čimbolj celostno sliko učenca in ga seznaniti z vsemi pomembnimi stvarmi, še posebej starše učencev začetnikov, ki še nimajo izkušnje v glasbeni šoli.
Splošne informacije o šolskih dogodkih dajejo učitelji skupinskega pouka na roditeljskih sestankih. Na prvem roditeljskem sestanku, ki bo 9. 9. ob 18.00, obvestimo starše, da spremljajo dogodke na spletni strani naše šole. Starše seznanimo s publikacijo, ki vsebuje najpomembnejše informacije, med drugim šolski koledar. Starše seznanijo s termini, predvidenimi za izpite ter delovno soboto.
S starši se dogovorijo o tem, kako bodo med letom potekale govorilne ure. Najprimernejši in najbolj praktičen način je najava starša pri učitelju po elektronski pošti.
Ostali roditeljski sestanki se izvedejo po potrebi

  • Starši lahko pridobijo informacije o napredku svojih otrok preko glasbene beležke, ki jo pri individualnem pouku dobi vsak učenec. Vanjo se beležijo vse informacije o učenčevem napredovanju. Starši po vsaki lekciji pregledajo beležko in se podpišejo.

  • PRIPOROČAMO, da starši enkrat mesečno tudi sami prisostvujejo individualnemu pouku instrumenta oz. petja.

  • Če otrok zaradi kakršnega koli vzroka za določen čas izostane od pouka, naj starši o tem obvestijo zavod. Če pa otrok sploh ne namerava več obiskovati zavoda, naj starši o tem obvestijo zavod in ravnajo po postopku, predpisanem za izpis iz zavoda.

  • V zvezi s strokovnimi in organizacijskimi vprašanji se lahko starši obrnejo neposredno na ravnateljico.