Cenik

CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 (velja od 1. 11. 2022)

VPISNINA (enkratni znesek): vpisnina se plača ob vpisu = 30 €

ŠOLNINA ZA JAVNOVELJAVNI PROGRAM (SUBVENCIONIRANO):
glavni predmet + nauk o glasbi = 55 €
glavni predmet brez nauka o glasbi = 45 € (samo za učence, ki so že končali Solff. I in Solff II)
samo nauk o glasbi = 39 €

WILL 1 (45 min) = 39 €
predšolska glasbena vzgoja – WILL 2 (60 min) = 42 €
glasbena pripravnica  – WILL 3 (75 min) = 45 €
plesna pripravnica (skupinski pouk) = 39 €
balet (skupinski pouk) = 39 €

ŠOLNINA ZA SAMOPLAČNIŠKI JAVNOVELJAVNI PROGRAM (NESUBVENCIONIRANO)
razširjeni program: = 73 €

uvajalni program instrumenta (klavir, klj. flavta – 45 minut/teden) – skupina 3 učenci = 20 €
nauk o glasbi = 39 €

IZPOSOJNINA (mesečno): izposoja šolskega instrumenta = 25 € (za strune in ožimljanje loka skrbi učenec)
VADNINA (mesečno) = 10 €

IZPISNINA (enkratni znesek ob izpisu med šolskim letom):
individualni pouk instrumenta oz. petja = 100 €
skupinski pouk = znesek ene mesečne šolnine

POPUSTI:
Če je v glasbeno šolo vpisanih več otrok iz iste družine, plača:

  1. otrok 100 % šolnine
  2. otrok 80 % šolnine
  3. otrok 60 % šolnine

Popust se upošteva samo za otroke.

Daljšo odsotnost od pouka zaradi bolezni so starši dolžni pisno sporočiti tajništvu šole do zadnjega v mesecu. Na podlagi pisne izjave in zdravniškega potrdila je učenec upravičen do znižanja šolnine za:
50 %  za odsotnost nad 15 dni v tekočem koledarskem mesecu
75 %  za odsotnost v celem koledarskem mesecu

PRISPEVEK MATERIALNIH STROŠKOV:
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije je z odločbo št. 6033-46,-47,-48/2007 z dne 06. 09. 2007 ugotovilo, da Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov na področju osnovnega glasbenega izobraževanja, in je šolo vpisala v knjigo razvida glasbenih šol pod zaporedno številko 38.
Šola izpolnjuje pogoje iz 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI. Po citiranem določilu 2. odstavka 86. člena ZOFVI pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo navedene pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti. Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oz. dijaka 85 % sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli.
Z večino okoliških občin in tudi z nekaterimi bolj oddaljenimi že imamo urejene odnose glede plačevanja materialnih stroškov. V kolikor občina, s katero še nimamo urejenega sodelovanja, ne bo potrdila izjave o financiranju za  tekoče šolsko leto, bo ta strošek postal breme učenca.

 

S 1. 9. 2023 bo po sklepu Sveta zavoda ZGŠ v samostanu, z dne 27. 2. 2023, stopil v veljavo novi cenik.
Prenesete ga lahko na tej povezavi:
CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2023-24