Program

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla izvaja javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja, pridobljeno spričevalo je javno veljavno. Pouk poteka v prostorih minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju popoldan, praviloma dvakrat tedensko (instrumenti in petje) ter enkrat tedensko pouk nauka o glasbi.

Mogoč je tudi vpis učencev v višje razrede, če imajo za to ustrezna spričevala.

Svoje delo in pridobljeno znanje večkrat na leto predstavljamo na nastopih v refektoriju minoritskega samostana, učenci redno nastopajo na prireditvah v mestu in okolici, ob koncu leta pa se dokažejo na izpitnem nastopu.

INSTRUMENTI:

Vpis na vse instrumente in petje je možen po uspešno opravljenem preizkusu glasbene nadarjenosti.

DRUGI PREDMETI:

  • predšolska glasbena vzgoja (3-5 – letni otroci) – Otroci v glasbenem vrtcu po Willems pedagoških načelih skozi igro spoznavajo osnove glasbene govorice, razvijajo svoje muzikalne, ritmične in motorične sposobnosti, spoznavajo literaturo, instrumente, “uporabnost” glasbe ter  razvijajo odnos do umetnosti. Sprejemni preizkus se ne opravlja.
  • glasbena pripravnica (6 – letni otroci) – Podobno kot pri glasbenem vrtcu otroci po Willems pedagoških načelih razvijajo in spoznavajo svoje glasbene sposobnosti, pobliže spoznavajo instrumente, spoznavajo notni zapis ter se intenzivno pripravljajo na pouk instrumentov. Sprejemni preizkus se ne opravlja, prav tako pogoj za vpis ni predhodno obiskovanje glasbenega vrtca.
  • glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu
  • baletna pripravnica – otroci odkrivajo in razvijajo svojo plesno nadarjenost. Program traja 3 leta, sprejemni preizkus se ne opravlja.
  • nauk o glasbi (obvezen za vse pevce in instrumentaliste)
  • komorna glasba
  • orkestri (pihalni, godalni, simfonični)
  • zbor